Bridge Alfa

Program Bridge Alfa realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ma na celu wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki oraz pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową.

BRIdge Alfa NCBR

Założeniem programu jest zwiększenie podaży projektów o potencjale komercjalizacyjnym poprzez zaangażowanie partnerów biznesowych (inwestorów), na wczesnych etapach prac B+R prowadzonych przez uczelnie techniczne, przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i indywidualnych naukowców.

Fundusz Infini na mocy umowy z NCBiR prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept), poprzez wsparcie analityczne w zakresie przyjętych założeń technicznych (analizy wykonalności technologicznej, wykonanie prototypu), ekonomicznych (analiz rynkowych, marketingowych) oraz prawnych (w tym patentowych i własności intelektualnej). W przypadku pozytywnej weryfikacji założeń projektu Fundusz obejmuje pakiet udziałów w spin-off.


Wartość projektu wynosi 30.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wynosi 24.000.000,00 zł.