Kryteria Inwestycyjne

Bazując na kilkuletnim już doświadczeniu zgranego zespołu, potrafimy rezultaty prac naukowych i badawczych przekuć w dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, które swoim produktem czy usługą będzie w stanie zainteresować rynek, zapełnić nisze rynkowe nowymi technologiami i zwiększyć konkurencyjność gospodarki. Pracuje nad tym zespół doświadczonych brokerów technologicznych i analityków finansowych. Ich prace uzupełniane są przez ekspertów mających doświadczenie w praktyce biznesowej, doradców z wiodących polskich uczelni, ośrodków przemysłowych, specjalistów w zakresie marketingu, analiz rynku, sprzedaży, budowania wizerunku przedsiębiorstwa i public relations.

Obszary zainteresowania

Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria biomedyczna
Biotechnologia
Farmacja
Nanotechnologie
Materiały kompozytowe i nanokompozytowe
Energetyka i ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Technologie odzysku i recyklingu
Elektronika
Optoelektronika
Telekomunikacja
Informatyka
Cybernetyka
Kryptologia
Robotyka
Automatyka
Mechatronika
IT B2B (w szczególności zaawansowane technologie komunikacji z urządzeniami oraz algorytmy umożliwiające bliższą̨ interakcje człowieka z komputerem, systemy wspomagania decyzji)
Lotnictwo (w szczególności samoloty i pojazdy bezzałogowe)
Mechanika i budowa maszyn
Budownictwo
Technologie wydłużające czas działania akumulatorów oraz prowadzące do minimalizacji zużycia energii

Każdy pomysł jest przez nas oceniany w czterech obszarach:

Zespół

zdecydowanie najważniejszy element dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Na tak wczesnym etapie inwestycji nic nie przemawia tak dobrze za projektem jak ciekawi i zmotywowani ludzie, którzy mocno wierzą w sukces. Zwracamy uwagę nie tylko na doświadczenia i umiejętności poszczególnych członków zespołu zarządzającego, ale również na jego kompletność oraz interdyscyplinarność. Oznacza to, że lubimy zespoły w których mamy nie tylko doskonałych technologów, ale też osoby znające się np. na finansach czy mające doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak, że tylko projekty prowadzone przez takie kompletne zespoły mają szanse na inwestycję. Interesują nas również indywidualiści, którzy mają ciekawą wizję i silną motywację do pracy. Oczekujemy jednak w tym wypadku większej elastyczności, jako że brak określonych kompetencji będziemy starali się uzupełnić specjalistami „z zewnątrz” lub wsparciem ze strony pracowników Infini.

Potencjał rynkowy

Interesują nas projekty, które będą działały na rozwijających się rynkach, gdzie istnieje dużo miejsca na wzrost i zwiększanie wartości przedsiębiorstwa. Proponowana technologia czy rozwiązanie powinna odpowiadać na istotną potrzebę docelowej grupy odbiorców. Istotny jest nie tylko rozmiar rynku, ale też takie elementy jak dynamika jego wzrostu, poziom konkurencji, siła odbiorców i nabywców, mechanizmy sprzedaży oraz dystrybucji.

Model biznesowy

Istotne są dla nas w szczególności dwie kwestie: czy projekt jest skalowalny oraz to jak dobrze potrafi się bronić i wyróżnić na tle konkurencji. Skalowalność oznacza, że przedsiębiorstwo będzie mogło generować coraz więcej przychodów wraz ze swoim rozwojem, bez proporcjonalnego zwiększania kosztów prowadzenia działalności. Dlatego też biznesy oparte przykładowo na doradztwie nie są dla nas szczególnie atrakcyjne. Możliwość obrony i wyróżnienia się przed konkurencją sprowadza się do występowania na rynku istotnych barier wejścia, które utrudnią konkurencji rywalizację z naszym przedsiębiorstwem.

Technologia

zespół specjalistów ocenia wykonalność techniczną projektu oraz atrakcyjność proponowanej technologii (przewagi technologiczne). Szczególne miejsce w tej ocenie zajmują kwestie prawne. Ważne dla nas jest kto posiada prawa majątkowe i czy w przypadku współwłasności lub np. praw po stronie uczelni, można zaproponować rozwiązanie akceptowalne dla wszystkich zainteresowanych stron. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, a nasze dotychczasowe doświadczenia na pewno pomogą znaleźć odpowiednie rozwiązanie także w tej kwestii. Drugim istotnym dla nas aspektem jest kwestia zabezpieczenia pomysłu. Interesują nas rozwiązania wykazujące się czystością patentową, znajdujące się bądź w fazie przygotowawczej do uzyskania ochrony patentowej jak również takową już posiadające.

Pytania i odpowiedzi

INFINI jest funduszem powstałym przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Głównym obszarem naszych zainteresowań jest komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych. Nasi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności, które pomogą pomysłodawcom odnaleźć się w środowisku biznesowym lub wesprą doświadczonych przedsiębiorców w realizacji ich projektu. Część środków funduszu jest przeznaczona na ekspertyzy i badania, które będą realizowane w celu weryfikacji zaproponowanego pomysłu

Pomysł może zgłosić każdy. Może to być osoba fizyczna, grupa osób lub prywatna osoba prawna. Należy spełniać tylko jeden warunek – być właścicielem lub współwłaścicielem zgłaszanego pomysłu. W imieniu pomysłodawcy pomysł może zgłosić również jego pełnomocnik.

Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej.

Po zgłoszeniu pomysłu, jest on oceniany pod kątem potencjału komercyjnego oraz technicznego. Nie bez znaczenia są także kwestie prawne jak prawa autorskie czy czystość patentowa. Po pozytywnej ocenie tego etapu, pomysł jest kierowany na Komitet Inwestycyjny, który podemuje decyzję o wejściu finansowym.

Poszukujemy pomysłów będących zarówno na wstępnych fazach rozwoju (np. pomysł, koncepcja, model) jak i trochę późniejszych (prototyp, wstępny biznesplan, gotowy produkt). Projekty trafiające do nas są na różnym poziomie zaawansowania, od ogólnego zarysu pomysłu po przemyślane i przeanalizowane koncepcje. W pierwszym przypadku wymagane jest jedynie większe zaangażowanie pomysłodawcy.

Nie zakładamy z góry ilości inwestycji. Interesują nas ciekawe i zasadne biznesowo pomysły i każdy projekt tego typu będzie miał szansę otrzymać finansowanie.

Oferowany zestaw usług doradczych obejmuje m. in. doradztwo patentowe i własności intelektualnej, doradztwo finansowe, strategiczne, inwestycyjne, podatkowe, prawne, marketingowe, księgowe, techniczne oraz badań technicznych, rynkowych.

Co do zasady, obejmujemy mniejszościowy pakiet udziałów. Szczegółowy podział zależy od perspektyw rynkowych pomysłu oraz niezbędnych nakładów i jest ustalany w drodze negocjacji.

Nie zakładamy określonego okresu zaangażowania kapitałowego. O wyjściu z inwestycji decydują jedynie względy rynkowe.Preferowany przez nas okres inwestycji jest okres od 3 do 5 lat. Możliwymi sposobami wyjścia z inwestycji to: pozyskanie inwestora branżowego, wprowadzenie spółki na rynek regulowany lub sprzedaż akcji spółki innemu funduszowi inwestycyjnemu. Alternatywnym sposobem wyjścia z inwestycji jest wykup menadżerski.

Prowadzimy otwarty nabór wniosków, dzięki czemu pomysłodawca ma możliwość zgłaszania swoich pomysłów w każdej chwili, przez cały rok.

Maksymalny wkład INFINI to 1 000 000 PLN.